Category Sawn Timber

ไม้เบญจพรรณ

ไม้เบญจพรรณ  (MLH)

 

 

ลักษณะทั่วไป

เป็นไม้เนื้อผสมทั้งอ่อนและแข็ง เนื้อไม้สีเหลืองอ่อนถึงแดงเข้ม หรือเหลืองอ่อนถึงน้ำตาลแดง
เสี้ยนไม้หยาบ

การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ทำพาแนล วงกบประตู เป็นต้น ฯลฯ
ตาราง ขนาดของไม้ เบญจพรรณ
ขนาด
(หนา x กว้าง)
ความยาว (เมตร )
ราคาขาย
(บาท/คิวฟุต)
1” x 2” – 1” x 12”
1.0 – 6.5
1.5” x 3” – 1.5” x 12”
1.0 – 6.5
2” x 3” – 2” x 12”
1.0 – 6.5
Read More